Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"

Projekty na 2011 rok

POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
W zdrowym ciele zdrowy duch
Realizacja projektu: od 29 lipca do 31 grudnia 2011.
Celem ogólnym zadania jest aktywizacja ruchowa i poprawa jakości życia osób 60+ przez: aktywizację fizyczną, podejmowanie działań zwiększających szansę aktywnego, samodzielnego życia oraz działania prozdrowotne i rehabilitacyjne. Działania rehabilitacyjne przewidziane w projekcie to: gimnastyka grupowa i indywidualna w sali, ćwiczenia na wolnym powietrzu, klasyczny masaż, drenaż limfatyczny, gimnastyka wodna na basenie, także działania profilaktyczne: promowanie sportu jako formy aktywizacji ruchowej – marsze z kijkami trekkingowymi, spacery po poznańskich terenach zielonych - oraz organizacja zawodów sportowych integrujących seniorów z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu. Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania powyżej 60. roku życia, którzy nie są beneficjentami realizowanego przez stowarzyszenie projektu „Na zdrowie seniorzy”.


POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
Na zdrowie seniorzy
Realizacja projektu: od 1 lutego do 31 grudnia 2011.
Celem projektu jest poprawa jakości życia seniorów i ich poczucia własnej wartości.
W ramach projektu przewidziane są działania rehabilitacyjne w skład których wchodzą: klasyczny masaż, gimnastyka grupowa i indywidualna w sali, ćwiczenia na wolnym powietrzu, gimnastyka wodna na basenie; oraz działania profilaktyczne: warsztaty tańca terapeutycznego dla seniorów i spacery z kijkami trekkingowymi.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.


POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
Inne działania profilaktyczne i promujące zdrowie: „Akademia Zdrowego Seniora”
Realizacja projektu: od 1 lutego do 31 grudnia 2011.
Celem zadania jest podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej i zmotywowanie ludzi starszych do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, aktywizacja psychofizyczna osób starszych zwiększająca ich szanse na samodzielne realizowanie własnych potrzeb, przeciwdziałająca marginalizacji społecznej, przystępna, obrazowa edukacja obejmująca problematykę najczęściej występujących zaburzeń/chorób u osób starszych.
W ramach projektu prowadzone będą w formie wykładów warsztaty prozdrowotne oraz warsztaty dietetyczne połączone z praktycznym przygotowaniem potraw oraz z quizami sprawdzającymi nabytą wiedzę.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia.


POZnan
Projekt współfinansowany przez Miasto Poznań

Nazwa projektu:
Prowadzenie i wspieranie działalności dziennych ośrodków wsparcia: Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów „Dom Seniora na Świerczewie”
Realizacja projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2011.
Celem projektu jest wspieranie aktywności fizycznej i umysłowej osób w wieku emerytalnym poprzez rehabilitację i profilaktykę zdrowia, ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, rekreacji i rozrywce, podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej seniorów i zmotywowanie do podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, a także likwidacja stygmatyzacji osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego zwiększająca szanse osób starszych na samodzielne, niezależne, życie.
W ramach projektu będą prowadzone działania zwiększające aktywność psychofizyczną obejmujące: trening pamięci, klasyczny masaż leczniczy, gimnastykę rehabilitacyjną i usprawniającą, gimnastykę wodną, naświetlanie lampą Bioptron, a także działania edukacyjno-informacyjne o charakterze integracyjnym obejmujące m.in.: wykłady lekarzy specjalistów, kurs komputerowy, warsztaty świetlicowe, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne i rękodzieła, imprezy okolicznościowo-integracyjne a także pikniki, wycieczki edukacyjne oraz udział w życiu kulturalnym.
Projekt skierowany jest do osób w wieku emerytalnym.


Nazwa projektu:
Bezpłatny punkt dostępu do Internetu PIAP.
Zadanie wieloletnie, realizowane od 1 czerwca 2005
- partnerstwo z Miastem Poznań

wsparcie
TAMAR EKO-ZEC PKO BP RejTravel Liczbańscy AQUANET StudioM
stat4u