Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"

Statut Stowarzyszenia Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg zwane dalej Stowarzyszeniem, działa zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. nr79 poz.855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 4

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków. Działalność Stowarzyszenia może być wspomagana poprzez pracę osób nie będących członkami Stowarzyszenia.


Rozdział II
Cele i Zasady Działania Stowarzyszenia

§ 6

Stowarzyszenie zrzesza seniorów w celu:
1. uczestniczenia w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji publicznej,
2. zaspakajanie duchowych potrzeb ludzi trzeciego wieku na polu kulturalno – oświatowym, jak również potrzeb związanych z rozrywką i odpoczynkiem,
3. reprezentowania ich interesów przed organami władzy samorządowej i administracji publicznej,
4. popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa,
5. budowanie poczucia pełnej wartości wśród seniorów,
6. działania na rzecz miejsca swego zamieszkania i najbliższego otoczenia
7. wspieranie samodzielności psychofizycznej osób starszych.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie:
1. wspiera i propaguje wszelkie przejawy aktywności seniorów w życiu społecznym,
2. prowadzi działalność oświatową, prowadzi bibliotekę, czytelnię, świetlicę,
3. prowadzi działalność kulturalno – rozrywkową i rekreacyjną (m. in. Działalność wystawienniczą i informacyjno – publicystyczną),
4. udziela porad,
5. prowadzi działalność interwencyjną, w tym poprzez zgodne z przepisami manifestacje i zgromadzenia,
6. wykorzystuje wszelkie dostępne środki i formy informowania społeczeństwa o problemach ludzi trzeciego wieku i ludzi niepełnosprawnych,
7. prowadzi działania prozdrowotne: ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka i rehabilitacja
8. współdziała z organami władzy samorządowej i administracji publicznej,
9. może otrzymywać dotacje, darowizny, zapisy, subsydia i subwencje wg zasad określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzić zbiórki publiczne,
10. współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi realizującymi podobne cele.
11. upowszechnia kulturę fizyczną i sport.


Rozdział III
Członkostwo w Stowarzyszeniu. Prawa i obowiązki członków.

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która ukończyła 60 lat.
2. Członkiem wspierającym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, także członek Stowarzyszenia, ze względu na wyjątkowe zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 10

1. Stowarzyszenie przyjmuje członków zwyczajnych i wspierających poprzez wpis do rejestru członków. Wpisu dokonuje Zarząd.
2. Godność członka honorowego nadaje się na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a) wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i przedstawiać wnioski,
c) korzystać z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi mają prawo do zwolnienia na swoje życzenie z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani:
1. zwyczajni
a) stosować się do postanowień statutu i zarządzeń władz Stowarzyszenia,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c) opłacać regularnie składki.
2. wspierający
a) propagować statutowe cele Stowarzyszenia,
b) regularnie opłacać składki oraz wywiązywać się z innych zadeklarowanych zobowiązań.
3. honorowi
a) propagować statutowe cele Stowarzyszenia,
b) wszelkimi dostępnymi środkami wskazywać na rosnącą liczebność ludzi III wieku i konieczność rozwiązywania problemów z tym związanych.

§ 13

1. Utrata członkostwa następuje przez:
a) wystąpienie zgłoszone przez członka,
b) skreślenie z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu zalegania z nieusprawiedliwionych przyczyn z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
c) śmierć członka lub likwidację osoby prawnej.
2. Od uchwały dotyczącej skreślenia przysługuje członkowi prawo odwołania do Zarządu w terminie 30 dni.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 14

Organami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

Do właściwości walnego zebrania członków należy:
1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu,
3. udzielanie absolutorium,
4. wybieranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie Statutu i dokonywanie zmian w Statucie,
6. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
7. nadawanie godności członka honorowego,
8. decydowanie o innych sprawach wniesionych przez Zarząd i członków Stowarzyszenia.

§ 16

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje walne zebranie co najmniej raz w roku
1. z inicjatywy własnej,
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 17

Członkowie zwyczajni biorą udział w walnym zebraniu z głosem decydującym. Osoby zaproszone mają głos doradczy.

§ 18

1. Zarząd Stowarzyszenia jest naczelną władzą Stowarzyszenia w okresie między walnymi zebraniami członków.
2. Zarząd składa się z 5 członków i jest wybierany przez walne zebranie na 4 letnią kadencję.
3. Zarząd konstytuuje się sam powołując Prezesa, Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
4. Odwołanie Prezesa Zarządu następuje na wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia.
5. Uzupełnienie składu Zarządu następuje drogą wyborów uzupełniających na zebraniu Stowarzyszenia w obecności co najmniej 2/3 całkowitej liczby członków.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:
1. ustalanie planu działalności Zarządu,
2. składanie na walnym zebraniu członków sprawozdania z działalności za okres kadencji,
3. ustalanie zasad działalności finansowej Stowarzyszenia,
4. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdania rocznego z działalności Stowarzyszenia,
5. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
6. uchwalanie regulaminu Zarządu,
7. podejmowanie uchwał w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
8. decydowanie w sprawach współpracy z pokrewnymi organizacjami,
9. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej.

§ 20

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

§ 21

Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 22

1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków organu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwała powinna zawierać
a) numer i datę uchwalenia, tytuł
b) podstawę prawną
c) postanowienia uchwały
d) określenie wykonawcy postanowień uchwały
e) termin wejścia w życie postanowień uchwały
f) podpis Prezesa Zarządu.

§ 23

Walne zebranie członków Stowarzyszenia wybiera i odwołuje spośród siebie 3 osobową Komisję Rewizyjną.

§ 24

Komisja Rewizyjna konstytuuje się sama wybierając spośród siebie przewodniczącego.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz na rok działalności statutowej i gospodarki finansowej Zarządu,
2. składanie na rocznym zebraniu sprawozdawczym wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.


Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 26

Fundusze i majątek Stowarzyszenia składa się z:
1. składek członkowskich,
2. dotacji, darowizn, zapisów, subsydiów i subwencji.
3. wpływów z imprez i innej działalności
4. wpływy z częściowej odpłatności uczestników programu przeznaczone są całości na działalność Stowarzyszenia
5. przewiduje się możliwość częściowej, niewielkiej, odpłatności za udział w realizowanym programie.

§ 27

1. Wszystkie fundusze i składniki majątkowe stanowią majątek Stowarzyszenia.
2. Majątkiem zarządza Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez walne zebranie członków.

§ 28

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala walne zebranie członków Stowarzyszenia.
2. Wszelkie akty prawne dotyczące nabywania lub zbywania majątku nieruchomego wymagają uchwały walnego zebrania członków.
3. Do podpisywania dokumentów pociągających za sobą skutki finansowe wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 29

1. Uchwały walnego zebrania w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają 2/3 głosów przy obecności 3/4 członków.
2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków rozstrzyga o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

wsparcie
TAMAR EKO-ZEC PKO BP RejTravel Liczbańscy AQUANET StudioM
stat4u